Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Адміністратор Кодексу системи передачі

  Відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) задача адміністрування Кодексу системи передачі (далі – КСП або Кодекс) покладена на оператора системи передачі, тобто на НЕК «Укренерго». ( п.2 ст.2 Закону України “Про ринок електричної енергії”).

  Адміністратор Кодексу в частині забезпечення впровадження Закону та організації взаємовідносин між учасниками ринку електричної енергії здійснює наступні функції:

  • оприлюднює КСП на власному веб-сайті в мережі Інтернет;
  • розробляє та оприлюднює на власному веб-сайті в мережі Інтернет проекти змін і доповнень до Кодексу;
  • опрацьовує пропозиції і зауваження учасників ринку електроенергії та заінтересованих сторін стосовно внесення змін і доповнень до КСП та надає на розгляд та затвердження Регулятору доопрацьовані відповідно до порядку, визначеного цим Кодексом, проекти змін і доповнень до КСП;
  • надає Користувачам інформацію та/або консультації щодо виконання чи реалізації положень КСП;
  • створює та веде інформаційну базу даних щодо змін і доповнень до КСП;
  • розглядає та узагальнює пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КСП;
  • веде реєстр звільнень від виконання вимог КСП;
  • надає Регулятору щорічний звіт про свою діяльність як Адміністратора Кодексу.

  З метою забезпечення належного напрацювання проекту змін до КСП на базі НЕК «Укренерго» створено  робочу групу, яка здійснює свою діяльність згідно прийнятого  регламенту.

  Учасники ринку електроенергії та заінтересовані сторони надають Адміністратору Кодексу пропозиції та зауваження щодо внесення змін і доповнень до КСП. Після опрацювання робочою групою сформований проект змін до КСП надається на погодження та затвердження Регулятору.

  Вимоги щодо подачі пропозицій по внесенню змін і доповнень до КСП:

  1. Пропозиції та зауваження щодо змін і доповнень до цього Кодексу надаються у форматах doc, docx за формою.
  2. Обов’язковою умовою для подальшого розгляду пропозиції щодо внесення змін і доповнень до КСП є наявність компетентного обґрунтування.
  3. Пропозиції щодо змін і доповнень до КСП подаються учасниками ринку електричної енергії та заінтересованими сторонами у письмовому та/або електронному вигляді за адресою:

  НЕК «Укренерго», вул. Симона Петлюри 25, м. Київ, 01032; e-mail: wg@ua.energy

  Контактну інформацію секретаріату робочих груп можна переглянути тут.

  Рекомендації для поліпшення комунікації:

  • При написанні звернень вказувати отримувача: НЕК “Укренерго”, Відділ адміністрування КСП;
  • В темі листа зазначати: Зміни і доповнення до КСП;
  • Надсилати документи у доступній для читання якості;
  • При зверненні в електронному вигляді зазначати електронну, поштову адресу та номер телефону ініціатора звернення або відомості про інші засоби комунікації для зворотного зв’язку;
  • Електронне звернення без електронно-цифрового підпису надсилати у вигляді скан-копії звернення з підписом ініціатора звернення із зазначенням дати.

  З пропозиціями до обговорення на засіданнях робочих груп, протоколами засідань та проєктами змін і доповнень до цього Кодексу, поданими на розгляд і затвердження Регулятору, можна ознайомитись у розділі “Пропозиції та протоколи”.

  • Додатки до Кодексу системи передачі

   Додаток 1 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА про приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 1 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 2 до Кодексу системи передачі
   ЗАЯВА на отримання вихідних даних для розроблення техніко-економічного обґрунтування схеми приєднання об’єкта (типова форма)

   Додаток 3 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ДОГОВІР про приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 3 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ДОГОВІР про приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма)

   Додаток 4 (тип А) до Кодексу системи передачі
   ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 4 (тип Б) до Кодексу системи передачі
   ТЕХНІЧНІ УМОВИ на приєднання електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії, до системи передачі (типова форма) 

   Додаток 5 до Кодексу системи передачі
   ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління 

   Додаток 6 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Виробника при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні  

   Додаток 7 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та ОСР при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні

   Додаток 8 до Типового договору про надання послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління
   ПОЛОЖЕННЯ про взаємодію ОСП та Споживача при диспетчерському (оперативно-технологічному) управлінні 

   Додаток 6 до Кодексу системи передачі
   ТИПОВИЙ ДОГОВІР про надання послуг з передачі електричної енергії   

   Додаток 7 до Кодексу системи передачі
   ПОРЯДОК перевірки та проведення випробувань електроустановок постачальника допоміжних послуг 

    

  • Annexes to the Transmission Network Code

   Annex 1 (type A) to the Transmission Network Code
   APPLICATION FORM on connection of electrical installations to the transmission system

   Annex 1 (type B) to the Transmission Network Code
   APPLICATION FORM on connection the electrical installations intended for the electricity generation to the transmission system

   Annex 2 to the Transmission Network Code
   APPLICATION FORM to obtain initial input data for development a feasibility study of the facility connection scheme

   Annex 3 (type A) to the Transmission Network Code
   AGREEMENT on connection of electrical installations to the transmission system

   Annex 3 (type B) to the Transmission Network Code
   AGREEMENT on connection the electrical installations intended for the electricity generation to the transmission system

   Annex 4 (type A) to the Transmission Network Code
   TECHNICAL SPECIFICATIONS on connection of electrical installations to the transmission system

   Annex 4 (type B) to the Transmission Network Code
   TECHNICAL SPECIFICATIONS on connection the electrical installations intended for the electricity generation to the transmission system 

   Annex 5 to the Transmission Network Code
   STANDARD AGREEMENT on provision of dispatch (operational and technological) control services

   Annex 6 to the Standard agreement on provision of dispatch (operational and technological) control services
   PROVISION on the interaction of TSO and the Producer in dispatch (operational and technological) control

   Annex 7  to the Standard agreement on provision of dispatch (operational and technological) control services
   PROVISION on the interaction of TSO and DSO in dispatch (operational and technological) control

   Annex 8 to the Standard agreement on provision of dispatch (operational and technological) control services
   PROVISION on the interaction of TSO and Consumer in dispatch (operational and technological) control

   Annex 6 to the Transmission Network Code
   STANDARD AGREEMENT on the provision of electricity transmission services

   Annex 7  to the Transmission Network Code
   PROCEDURE for verification and conducting of the tests of the electrical installations of the Ancillary Services Provider

  Юлія Полякова

  В.о. начальника відділу адміністрування Кодексу системи передачі

  Учасникам ринку