Пошук
Пошук
Сторінки
Записи
 • UA
 • EN
 • EN
 • Стан комерційного обліку

  АКО забезпечує загальний облік стану вузлів та засобів комерційного обліку, встановлених у ТКО (для всіх учасників ринку).

  Вимоги до улаштування вузлів та засобів комерційного обліку встановлюються Кодексом комерційного обліку та Правилами улаштування електроустановок.

  Засоби комерційного обліку та схеми їх підключення, що були введені в експлуатацію до дня набрання чинності Кодексом комерційного обліку та не відповідають вимогам проектних рішень (крім випадків прострочення періодичної повірки, пошкодження, несправності або відсутності засобів комерційного обліку), підлягають приведенню у відповідність до вимог Кодексу згідно з програмою модернізації – для лічильників протягом 3 років та для вимірювальних трансформаторів протягом 6 років з дня набрання чинності Кодексом.

  Метою програми модернізації вузлів обліку електричної енергії (далі – ПМВОЕ) є визначення та планування комплексу заходів, направлених на забезпечення своєчасного формування складових енергетичного балансу, з визначеним рівнем спостережності, глибиною деталізації, та належною метрологічною достовірністю.

  ПМВОЕ має передбачати заходи, але не обмежуватись ними, з приведення стану вузлів обліку електричної енергії до вимог діючого галузевого законодавства.

  Оператори системи (ОС) складають ПМВОЕ для всіх точок комерційного обліку для яких вони є ВТКО та які не відповідають вимогам діючих галузевих нормативно-правових актів, зокрема ККОЕЕ.

  ОС у ролі ВТКО мають погоджувати ПМВОЕ з АКО. ПМВОЕ надається ОС до АКО не пізніше ніж за 15 календарних днів до терміну, встановленого графіком надання на розгляд НКРЕКП інвестиційних програм на відповідний інвестиційний період.

  Рекомендації щодо складання програми модернізації

  Складання ПМВОЕ передбачає аналіз стану комерційного обліку усіх ТКО за місцем провадження господарської діяльності з розподілу/передачі електричної енергії.

  Метою проведення аналізу є аудит стану засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) електричної енергії та виявлення таких, що не відповідають вимогам ККОЕЕ та діючого галузевого законодавства, з відповідною класифікацією за основними типами невідповідностей. За результатами аналізу стану комерційного обліку оператор системи заповнює форму за шаблоном, наведеним у Додатку 1.

  ПМВОЕ має передбачати поетапну реалізацію відповідних заходів, спрямованих на повне усунення невідповідностей ЗВТ вимогам ККОЕЕ та діючого галузевого законодавства, що були кваліфіковані як невідповідні за результатами аналізу стану комерційного обліку (Додаток 1) в усіх ТКО за місцем провадження господарської діяльності. Рекомендований термін реалізації ПМВОЕ не має перевищувати 5 років.

  ПМВОЕ складається та заповнюється оператором системи за формою наведеною у Додатку 2, з урахуванням технічних вимог, наведених у Додатку 3, та передбачає технічне та програмне переоснащення ВОЕ, комунікаційної мережі, тощо та спрямована на недопущення до використання лічильників з простроченим періодом державної метрологічної атестації (повірки).

  Заходи в рамках ПМВОЕ мають плануватись з врахуванням наступної пріоритетності: – за типом ТКО – «межа мережі», «одиниця генерації», «одиниця споживання» (від першого згаданого типу до останнього);

  – за обсягами відпуску/відбору площадки обліку ТКО – від більшого до меншого значенням обсягу електричної енергії (за минулий календарний рік);

  – за рівнем напруги ТКО – від більшого до меншого

  – за типом невідповідності – спостережність, рівень деталізацї даних комобліку, забезпечення своєчасності формування та передачі даних, точність, надійність та безперебійність.

  Збіг зазначених ознак при плануванні заходів модернізації підвищує їх пріоритетність.

  УВАГА!!! Заходи з приведення у відповідність вимогам ККОЕЕ за точками вимірювання, за якими згідно Додатку 1 відмічена невідповідність ЗВТ вимогам ККОЕЕ за класом точності вимірювань та/або в рамках виконання етапів ПМВОЕ за якими спливають терміни державної метрологічної повірки, мають бути заплановані до виконання протягом найближчого календарного/інвестиційного року незалежно від наведеного вище порядку визначення пріоритетності їх реалізації.

  Заходи реалізації ПМВОЕ на найближчій календарний/інвестиційний рік мають бути деталізовані поквартально.

  Терміни реалізації ПМВОЕ мають відповідати строкам реалізації аналогічних заходів модернізації комерційного обліку, включених до програми (плану) розвитку системи розподілу та інвестиційної програми відповідного оператора системи.

  Порядок подання програми модернізації АКО

  ПМВОЕ складена за результатами проведеного аналізу (Додаток 1) щорічно уточнюється та оновлюється з урахуванням реалізованих заходів та/або зміненою нормативних вимог, та надається АКО в електронному вигляді у форматі PDF/EXCEL на адресу електронної пошти mds.datahub@ua.energy під темою «Програма модернізації» не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати, визначеної НКРЕКП відповідно до затвердженого графіка подання на розгляд інвестиційних програм на 2022 рік, але не пізніше ніж 15.11.2021.

  Звітність та заходи контролю виконання програми модернізації вузлів обліку електричної енергії

  Щоквартально, до 20 числа місяця, наступного за місяцем закінчення кварталу, ОС має надати АКО детальну інформацію про стан комерційного обліку в ТКО у вигляді звіту за встановленою АКО формою (Додаток 4).

  У випадку не виконання планових заходів впровадження/реалізації програми модернізації в узгоджені АКО терміни, разом зі звітом (Додаток 4) ОС мають бути надані АКО пояснення за фактом невиконання планованих заходів та пропозицій щодо перенесення термінів її реалізації за шаблоном, наведеним у Додатку 2.

  Корегований Додаток 2 розглядається АКО протягом 10 робочих днів з дня його отримання АКО. Прийняття корегованого Додатку 2 на контроль або обґрунтована відмова за результатами розгляду АКО оформлюється у вигляді листа, копія якого надається НКРЕКП.

  В рамках узгодження ПМВОЕ, здійснення заходів контролю та/або за результатами аналізу звітності, яка надається оператором системи, АКО, відповідно до положень «Порядку проведення перевірок постачальників послуг комерційного обліку та стану комерційного обліку», затвердженого постановою НКРЕКП від 01.09.2021 № 1488, має право ініціювати проведення перевірки.

  Додаток 1. Шаблон форми звіту про стан засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)

  Додаток 2. Форма ПМВОЕ

  Додаток 3. Технічні вимоги до модернізації вузлів обліку електричної енергії

  Додаток 4. Форма квартального звіту щодо стану реалізації заходів ПМВОЕ

  Технічні завдання операторів систем на впровадження та модернізацію автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (ТЗ) надаються на погодження АКО відповідно до Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04.09.2018 № 955.

  Порядок подання технічного завдання АКО

  ТЗ надаються АКО в електронному вигляді у форматі PDF/EXCEL на адресу електронної пошти mop.datahub@ua.energy під темою «Технічне завдання».

  Перед відправленням ТЗ має бути затверджене керівником підприємства (керівником за напрямком) з накладенням кваліфікованого електронного підпису.

  Погодження ТЗ з боку АКО здійснюється шляхом надсилання оператору системи відповідного листа-погодження.

  Рекомендації щодо технічних вимог

  ТЗ має містити інформацію щодо впровадження/модернізації автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) для всіх типів точок комерційного обліку  (не лише побутових споживачів) з метою організації та приведення стану комерційного обліку у відповідність до вимог Кодексу комерційного обліку.

  З метою забезпечення можливості електронного обміну інформацією та організації комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії відповідно до положень Кодексу комерційного обліку та на звернення операторів систем до АКО щодо надання відповідних роз’яснень, АКО розроблено:

  Вимоги до функціоналу автоматизованих систем ППКО

  ТЗ має передбачати технічні вимоги до АСКОЕ, які будуть реалізовані оператором системи в рамках заходів з впровадження/модернізації для забезпечення відповідності вимогам до роботи та функціоналу автоматизованих систем ППКО.

  Учасникам ринку